Hvem er vi?

Officielt set står “Kristen Lejrforening af 2002” bag denne hjemmeside. Kristen Lejrforening afholder lejre for børn i alderen 5 – 16 år.

Bestyrelsen består i øjeblikket af:

  • Mai-Britt Rolighed (Formand)
  • Søren Sortkær (Kasserer)
  • Louise Kristensen
  • Kristina Elisa Hansen
  • Tobias Grønbæk

Ved tilmelding til en af lejrene, bliver du samtidig medlem af den folkeoplysende forening “Kristen lejrforening af 2002”.
I lejrens pris er inkluderet kr. 75 i medlemskontingent.

Vedtægter for Kristen Lejrforening af 2002

§ 1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er: Kristen lejrforening af 2002.
Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

§ 2. Foreningens formål og grundlag.
Foreningens formål er at afholde weekends og lejre for børn, juniorer og teenagere i Århus for at: – fremme den dåbs oplæring, der ud fra Bibelen og den evangelisk-lutherske folkekirkes bekendelsesskrifter, gives i det lokale arbejde i Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler.
– skabe mulighed for socialt samvær og sociallæring, leg, badning, boldspil m. m. m.
Foreningen er tilsluttet Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler (DFS).
Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter Folkeoplysningsloven.
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål og grundlag.
Foreningens grundlag er Bibelen og Den danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. Foreningen er bundet til Bibelen som Guds ord og til en klar luthersk forståelse af sakramenterne.

§ 3. Foreningens drift.
Foreningens drift finansieres ved brugerbetaling, kontingent, offentlige tilskud og frivillige bidrag. Et evt. overskud skal tilfalde foreningen til anvendelse inden for lovens område.

§ 4. Medlemmer.
Personer, som tilslutter sig foreningens formål og grundlag, kan optages som medlemmer i foreningen.

§ 5. Kontingent.
Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen. Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 1 måned efter, at der er udsendt opkrævning.

§ 6. Foreningens ledelse.
Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen. Det daglige arbejde forestås af en bestyrelse.

§ 7. Generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel. Af indkaldelsen skal fremgå, at indsendelsen af 1 forslag kan ske indtil 2 uger før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 5 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.
Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer, hver med 1 stemme. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af medlemskontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Kandidater til bestyrelsen opstilles på generalforsamlingen og vælges efter højeste stemmetal.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Efter tur afgår hvert år 2, henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 1/3 af medlemmerne begærer det skriftligt med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelsen hertil sker skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§ 8. Bestyrelsens sammensætning.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der som ovenfor anført vælges af generalforsamlingen. Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:
1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, samt
2. advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.lm. til foreningen, eller som kontrollerer udlejere af lokaler m.m. til foreningen, samt
3. ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.

§ 9. Bestyrelsens opgaver og virke.
Bestyrelsen forestår det daglige arbejde. Bestyrelsen konstituerer sig på dens første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor det offentlige for anvendelse af det derfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.

Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives, og som forelægges på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 3 gange årligt, eller når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 1 uges varsel og med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen kan invitere andre med til bestyrelsesmøderne, men uden at disse har stemmeret. Der udarbejdes mødereferat, som forelægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 10. Regnskab og revision.
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31.12.2002. Årsregnskabet skal opgøres, som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid værende krav. Regnskabet skal underskrives af såvel revisor som samtlige medlemmer af bestyrelsen. Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.

§ 11. Hæftelse.
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for evt. tilskud, som foreningen har modtaget i h.t. Lov om Folkeoplysning m.v., hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter Folkeoplysningsloven.

§ 12. Tegningsregel.
Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.

§ 13. Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Århus Kommunes fritids- og kulturforvaltning for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.

§ 14. Ophør.
Beslutning om ophør træffes på samme måde som beslutning om vedtægtsændring.
Ved ophør overgår evt. overskud til Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler.